moul.io/pipotron

go get moul.io/pipotron
import "moul.io/pipotron"
Home: https://github.com/moul/pipotron
Doc: https://pkg.go.dev/moul.io/pipotron